Saturday, November 19, 2011

datta. dayadhvam. damyata.

Datta. Dayadhvam. Damyata.

Give. Sympathize. Control.


No comments: